Miss International Thailand 2015

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็น 12 คนสุดท้ายในการประกวด Miss International Thailand 2015 ในการคัดเลือกจากคณะกรรมการมีสาวงามที่ได้คะแนนเท่ากันในหลายๆ ลำดับ ทางคณะกรรมการจึงตัดสินใจเพิ่มจำนวนสาวงามจาก 50 คนเป็น 64 คน รายชื่อตามลำดับตัวอักษร โดยไม่เรียงตามผลคะแนนมีดังนี้

 • 1. กชมน สิงห์มานนท์
  2. กนกพร ทองสม
  3. กวินตรา ประภาสะโนบล
  4. กุสุมา ธรรมนิตย์นิยม
  5. เกศโมลี โรจนประดิษฐ์
  6. เกศินี บุญเปลือง
  7. คเณพร อินต๊ะมูล
  8. จิตรวดี ประกอบนา
  9. จิรปรียา เหมนิธิ
  10. ชรัชดา พิทักษ์บุตร
  11. ฐานิกา จุลพันธ์
  12. ฐิตาภา กิจสุดแสง
  13. ณฐมน อดุลยธรรม
  14. ณัฏฐ์อัญ ชูแสง
  15. ณัฐชยา มั่งนิมิตร
  16. ณัฐนรี ศรีบัว
 • 17. ดวงชีวัน พรหมเอื้อ
  18. ทนาพร รัตนะวงศ์
  19. ธนวรรณ ศรีสกุลดิศ
  20. ธมลวรรณ เพ็ชรยัง
  21. ธัญชนก จิตติกุล
  22. นภัสพร วัชระตังคะ
  23. นริษฎา กฤตานนท์
  24. นิตยา เอี่ยมอักษร
  25. นุรไลลา บันมามะ
  26. ปริศนา คูหามุข
  27. ปัญณ์วรัตน์ เลิศธวัตน์
  28. เปรมา ทิพย์อักษร
  29. พัทธกานต์ กฤตภาธร
  30. พิณรัตน์ มะวิญธร
  31. พิทักษพร อินใจดี
  32. พุทธราวดี หนุนภักดี
 • 33. เพ็ญวิสาข์ ใจเกื้อ
  34. แพรวโพยม ลักษิตานนท์
  35. ไพลินธิรา โคลเล็ค
  36. ฟองพิกุล ทองลิ้ม
  37. ภคฐมน กันตวรวัฒน
  38. ภัตพิชา เตชะเจริญทรัพย์
  39. ภัทรมาลินทร์ นาสวาสดิ์
  40. ภาวิณี พุนนิพัฒน์
  41. มาลินี บุญอ่อน
  42. รัญสญา ธนานิธิยา
  43. รัตนาพร เยาวเลิศ
  44. รัศมิ์ลภัส มูลศาสตร์สราธร
  45. ลลิตา หงสะมัต
  46. วรัสชญาน์ เจริญวิไชยวุฒิ
  47. วราทิพ ชัชปนัดดากรณ์
  48. วราพร วิภักดิ์
 • 49. วิสุตาภัทร อุบลรัศมี
  50. เวธกา เพ็ชรสุข
  51. ศศิ สินทวี
  52. สกาวรัตน์ ครุยทอง
  53. สริน สัมฤทธิบุญกุล
  54. สายไหม เกรอทซิงเกอร์
  55. สุจรรย์จิรา เข็มทรัพย์
  56. สุณัณณิภาร์ กฤษณสุวรรณ
  57. สุดธิดา รุดโถ
  58. สุนิดา วาจาสิทธิ์
  59. โสธร์ธิดา จันทรสินธิ
  60. เหมือนฝัน ณ น่าน
  61. อทิตยา คุณนะลาภัทร
  62. อรอนงค์ อินทร์ทุ่ม
  63. อิงฟ้า เกตุคำ
  64. อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์

ทั้งนี้สาวงามที่มีรายชื่อทั้ง 64 คนต้องมารายงานตัวในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 7.00 น. เท่านั้น

โดยต้องแต่งหน้าทำผมและสวมใส่ชุดเดรสสั้นมาเอง และสวมรองเท้าไม่จำกัดความสูงและแบบ หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยให้มารายงานตัวที่

ห้องเทอคว้อยส์ ชั้น 8 โรงแรม Aetas Lumpini (สถานีรถไฟฟ้า MRT ทางออกที่ 1)

และสาวงามที่มีรายชื่อทั้ง 64 คนนี้ จะต้องเตรียมชุดว่ายน้ำ คนละ 1 ชุด (ทูพีซ ไม่จำกัดแบบ ไม่จำกัดลาย ไม่จำกัดสี), ชุดคลุมว่ายน้ำ, เสื้อกันหนาวหรือผ้าคลุมกันหนาว

ขอให้ทุกท่าน เตรียมความพร้อม แล้วมาเจอกัน

สนับสนุนโดย

ร่วมสนับสนุนโดย